Η τελευταία μάχη της Κατοχής

Κιλκίς: 4 Νοεμβρίου 1944
Εκδότης:
Επίκεντρο
Έτος:
2023
ISBN:
9786182042694
Σελίδες:
248
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Η τελευταία μάχη της Κατοχής
Τιμή εκδότη:€14,00
Η τιμή μας: €12,60
στο καλάθι
Η τελευταία μάχη της Κατοχής
Η Μά­χη του Κιλ­κίς της 4ης Νο­εμ­βρίου του 1944 υπήρ­ξε μια από τις πλέ­ον αιμα­τη­ρές συ­γκρού­σεις στο τέ­λος της πε­ρι­ό­δου της να­ζι­στι­κής Κα­το­χής και μια από τις πλέ­ον άγνω­στες και αδι­ε­ρεύ­νη­τες. Άφη­σε ως κλη­ρο­νο­μιά τον από­λυ­το δι­χα­σμό, που σε το­πι­κό επί­πε­δο «ξε­πε­ρά­στη­κε» με τη σι­ω­πή και τους μο­νο­λό­γους των πο­λι­τι­κών επι­γό­νων των πρω­τα­γω­νι­στών.

Το βα­σι­κό κεί­με­νο αυτής της έκ­δο­σης αφο­ρά την ίδια τη μά­χη που έγι­νε στο Κιλ­κίς με­τα­ξύ του ΕΛΑΣ και των αντι­κομ­μου­νι­στι­κών ομά­δων που είχαν ορ­γα­νώ­σει οι Γερ­μα­νοί. Ο συγ­γρα­φέ­ας πα­ρου­σι­ά­ζει τον τρό­πο ορ­γά­νω­σης της πο­λύ­μορ­φης Εθνι­κής Αντί­στα­σης και δί­νει ιδι­αί­τε­ρη έμ­φα­ση στις δι­α­δι­κα­σί­ες συ­γκρό­τη­σης των δω­σι­λο­γι­κών ομά­δων, είτε των πε­ρί τους Κου­ίσ­λιγκ της Αθή­νας, είτε τους ελεγ­χό­με­νους κα­τευ­θεί­αν από τις γερ­μα­νι­κές αρ­χές Κα­το­χής στη Βό­ρεια Ελ­λά­δα.
Τίτλος βιβλίου:Η τελευταία μάχη της Κατοχής
Υπότιτλος βιβλίου:Κιλκίς: 4 Νοεμβρίου 1944
Εκδότης:Επίκεντρο
Συντελεστές βιβλίου:Αγτζίδης Ανδρέας (Συγγραφέας)
ISBN:9786182042694
Στοιχεία έκδοσης:Ιανουάριος 2023
Σημείωση:Εισαγωγή : Βλάσης Αγ­τζί­δης
Κατηγορίες:Ιστορία > Ελληνική Ιστορία > Νεότερη Ελληνική Ιστορία
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες