Ελπιδοφόρος Δούναβης

Εκδότης:
Επίκεντρο
Έτος:
2022
ISBN:
9786182040782
Σελίδες:
248
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Ελπιδοφόρος Δούναβης
Τιμή εκδότη:€13,00
Η τιμή μας: €11,70
στο καλάθι
Ελπιδοφόρος Δούναβης
Η απο­κω­δι­κο­ποί­η­ση της γρα­φής του Yanko δεν εντο­πί­ζει μό­νο τη δι­ά­χυ­τη συ­γκοι­νω­νι­α­κή μη­χα­νι­κή, αλ­λά και απο­κα­λύ­πτει τους βα­σι­κούς πα­ρο­νο­μα­στές των βι­ω­μά­των, των πα­ρα­στά­σε­ων και των πνευ­μα­τι­κών του εφο­δί­ων: Ο Πει­ραι­άς, η Άν­δρος, η Σά­μος, η Αρ­κα­δία, η Κό­ριν­θος και η Θεσ­σα­λο­νί­κη είναι τα γε­ω­ψυ­χι­κά του θε­μέ­λια, αλ­λά και τα μό­νι­μα ση­μεία ανα­φο­ράς και αντι­πα­ρα­βο­λής κά­θε νέ­ας πα­ρά­στα­σης στο εξω­τε­ρι­κό. Πα­ντού, όπου τα­ξι­δεύει, βρί­σκει μία Άνω Πό­λη, ένα γνώ­ρι­μο λι­μά­νι, μία Χαλ­κι­δι­κή, τη θέα του Ολύ­μπου, την πα­ρά­στα­ση της ελ­λη­νι­κής θά­λασ­σας. Επι­πλέ­ον, μέ­σα από τη γρα­φή του, σφυ­ρη­λα­τεί βαθ­μι­αία μία εντυ­πω­σι­α­κή ικα­νό­τη­τα να εντο­πί­ζει μέ­σα στη «με­γά­λη εικό­να» εκεί­νες τις μι­κρές, σπαρ­τα­ρι­στές λε­πτο­μέ­ρει­ες που θα σα­γη­νεύ­σουν τον ανα­γνώ­στη και θα φέ­ρουν τη συ­ζή­τη­ση στο γή­πε­δό του. Τρέ­να, λι­μά­νια, τραμ, γέ­φυ­ρες και τού­νελ συ­να­ντούν τις ιστο­ρι­κές πο­ρεί­ες, αλ­λά και το ζε­νίθ και να­δίρ λα­ών, εθνών και κοι­νο­τή­των της Βαλ­κα­νι­κής – και όχι μό­νο – Βα­βέλ, μέ­σα από μία ιδι­αί­τε­ρη μα­τιά που δεν χά­νει ούτε το χι­ού­μορ ούτε την ψυ­χραι­μία της.
Αχιλ­λέ­ας Χε­κί­μο­γλου
Τίτλος βιβλίου:Ελπιδοφόρος Δούναβης
Εκδότης:Επίκεντρο
Συντελεστές βιβλίου:Δημητρόπουλος Γιάννης (Yanko) (Συγγραφέας)
ISBN:9786182040782
Στοιχεία έκδοσης:Ιούλιος 2022
Σημείωση:Πρόλογος: Αχιλ­λέ­ας Χε­κί­μο­γλου
Κατηγορίες:Λογοτεχνία > Ελληνική Λογοτεχνία > Ποίηση
Λογοτεχνία > Ελληνική Λογοτεχνία > Δοκίμιο
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες