Αναμνήσεις από τον Λένιν και άλλα διηγήματα

Εκδότης:
Επίκεντρο
Έτος:
2021
ISBN:
9786182040195
Σελίδες:
224
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Αναμνήσεις από τον Λένιν και άλλα διηγήματα
Τιμή εκδότη:€10,00
Η τιμή μας: €9,00
στο καλάθι
Αναμνήσεις από τον Λένιν και άλλα διηγήματα
...Δι­εισ­δυ­τι­κός πα­ρα­τη­ρη­τής της αν­θρώ­πι­νης φύ­σης, άν­θρω­πος εκλε­πτυ­σμέ­νης αισθη­τι­κής μα και αυστη­ρής ηθι­κής, ο Μπουλ­γκά­κοφ κα­τα­γρά­φει με την επι­μέ­λεια του χρο­νι­κο­γρά­φου άλ­λων επο­χών την κα­θη­με­ρι­νή ζωή των απλών αν­θρώ­πων, πε­ρι­γρά­φει με ευαι­σθη­σία και εντι­μό­τη­τα τα πά­θη και τα δει­νά τους, χρη­σι­μο­ποιεί το καυ­στι­κό του χι­ού­μορ για να κα­τα­δεί­ξει τον κα­τα­στρο­φι­κό ρό­λο του πε­ρι­βάλ­λο­ντος στην αλ­λα­γή της ουσί­ας του αν­θρώ­που και της πο­ρεί­ας του πά­νω στη Γη.

Στο βι­βλίο αυτό δη­μο­σι­εύ­ο­νται κεί­με­να που ανή­κουν σε δι­α­φο­ρε­τι­κά λο­γο­τε­χνι­κά είδη: από μι­κρά δι­η­γή­μα­τα μέ­χρι κα­τα­γρα­φές στο δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κό ση­μει­ω­μα­τά­ριο του συγ­γρα­φέα. Κα­λύ­πτουν το χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα μί­ας δε­κα­ε­τί­ας, πε­ρί­που, και απο­τε­λούν πο­λύ­τι­μες ψη­φί­δες του πο­λυ­σχι­δούς και πο­λυ­ε­πί­πε­δου έρ­γου του Μι­χα­ήλ Μπουλ­γκά­κοφ.

Την ίδια στιγ­μή, μας προ­σφέ­ρουν μια κα­λει­δο­σκο­πι­κή μα­τιά στην επο­χή και μας βο­η­θούν να κα­τα­νο­ή­σου­με κα­λύ­τε­ρα τα γε­γο­νό­τα που συ­ντά­ρα­ξαν την πα­τρί­δα του και επη­ρέ­α­σαν σε με­γά­λο βαθ­μό την πο­ρεία της ευρω­πα­ϊ­κής ιστο­ρί­ας κα­τά τον 20ό αιώ­να...
Τίτλος βιβλίου:Αναμνήσεις από τον Λένιν και άλλα διηγήματα
Εκδότης:Επίκεντρο
Συντελεστές βιβλίου:Bulgakov, Michail Afanasjevic, 1891-1940 (Συγγραφέας)
Τριανταφυλλίδης, Δημήτρης Β. (Μεταφραστής)
ISBN:9786182040195
Στοιχεία έκδοσης:Ιανουάριος 2021, 1η έκδοση
Κατηγορίες:Λογοτεχνία > Μεταφρασμένη λογοτεχνία > Δοκίμιο
Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Πολιτική
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες