Μορφολογικές διαδικασίες στον γραπτό λόγο για την ελληνική γλώσσα

Εκδότης:
Επίκεντρο
Έτος:
2023
ISBN:
9786182041956
Σελίδες:
440
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Μορφολογικές διαδικασίες στον γραπτό λόγο για την ελληνική γλώσσα
Τιμή εκδότη:€24,00
Η τιμή μας: €21,60
στο καλάθι
Μορφολογικές διαδικασίες στον γραπτό λόγο για την ελληνική γλώσσα
Επι­δί­ω­ξη του πα­ρό­ντος συλ­λο­γι­κού τό­μου απο­τε­λεί η δι­ε­πι­στη­μο­νι­κή πα­ρου­σί­α­ση των πλέ­ον σύγ­χρο­νων θε­ω­ρη­τι­κών και ερευ­νη­τι­κών δε­δο­μέ­νων, ως προς τον ρό­λο των μορ­φο­λο­γι­κών δι­α­δι­κα­σι­ών στη μά­θη­ση του γρα­πτού λό­γου στο ορ­θο­γρα­φι­κό σύ­στη­μα της Ελ­λη­νι­κής. Το πό­νη­μα αυτό απο­τε­λεί συλ­λο­γι­κό οικο­δό­μη­μα εξει­δι­κευ­μέ­νων και έγκρι­των επι­στη­μό­νων από την Ελ­λά­δα, την Κύ­προ και τη δι­ε­θνή ερευ­νη­τι­κή κοι­νό­τη­τα. Με τον ση­μαί­νο­ντα ρό­λο τους στα γνω­στι­κά τους αντι­κεί­με­να, προ­σφέ­ρουν ένα γό­νι­μο και στέ­ρεο θε­ω­ρη­τι­κό υπό­βα­θρο κα­θώς και πλού­σιο ερευ­νη­τι­κό υλι­κό που υπο­γραμ­μί­ζει τον ανα­δυ­ό­με­νο ερευ­νη­τι­κά ρό­λο της μορ­φο­λο­γί­ας σε δι­ά­φο­ρα πε­δία μά­θη­σης του γρα­πτού λό­γου στην Ελ­λη­νι­κή όπως: η ορ­θο­γρα­φία, η ανα­γνω­στι­κή κα­τα­νό­η­ση, το λε­ξι­λό­γιο, η χρή­ση απο­τε­λε­σμα­τι­κών δι­δα­κτι­κών μορ­φο­λο­γι­κών στρα­τη­γι­κών, η ανα­γνώ­ρι­ση ελ­λειμ­μα­τι­κών μορ­φο­λο­γι­κών δε­ξι­ο­τή­των σε πε­ρι­πτώ­σεις δυ­σκο­λι­ών μά­θη­σης του γρα­πτού λό­γου (π.χ., μα­θη­τών με μα­θη­σι­α­κές δυ­σκο­λί­ες) και οι μορ­φο­λο­γι­κές δε­ξι­ό­τη­τες σε ποι­κί­λα πο­λυ­πο­λι­τι­σμι­κά γλωσ­σι­κά πε­ρι­βάλ­λο­ντα (π.χ., δι­γλωσ­σί­ας).

Η δι­ε­πι­στη­μο­νι­κή δι­ε­ρεύ­νη­ση των μορ­φο­λο­γι­κών δι­α­δι­κα­σι­ών στην κα­τά­κτη­ση του γρα­πτού λό­γου απαι­τεί γνώ­σεις από τους το­μείς της γλωσ­σο­λο­γί­ας, της ψυ­χο­λο­γί­ας και της παι­δα­γω­γι­κής και ιδί­ως τον συ­ντο­νι­σμό των γνώ­σε­ων αυτών σε ένα ενι­αίο δι­ε­πι­στη­μο­νι­κά πε­δίο. Ο συλ­λο­γι­κός αυτός τό­μος φι­λο­δο­ξεί να συμ­βά­λει στον εμπλου­τι­σμό της ελ­λη­νι­κής βι­βλι­ο­γρα­φί­ας σχε­τι­κά με τη μά­θη­ση του γρα­πτού λό­γου στην ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα, μέ­σω μι­ας πρώ­της συλ­λο­γι­κής δι­ε­πι­στη­μο­νι­κής προ­σπά­θει­ας απο­τύ­πω­σης του ιδι­αί­τε­ρου ρό­λου των μορ­φο­λο­γι­κών δι­α­δι­κα­σι­ών στον γρα­πτό λό­γο, το οποίο απο­τε­λεί δι­ε­θνώς ένα πε­δίο αιχ­μής. Ο τό­μος αυτός επι­δι­ώ­κει να απο­τε­λέ­σει ένα ση­μα­ντι­κό βο­ή­θη­μα για ερευ­νη­τές, εκ­παι­δευ­τι­κούς και φοι­τη­τές που εν­δι­α­φέ­ρο­νται για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη μά­θη­ση του γρα­πτού λό­γου στην ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα αλ­λά και την ευχε­ρέ­στε­ρη αντι­με­τώ­πι­ση των δυ­σχε­ρει­ών κα­τά­κτη­σής του, όπου αυτές εμ­φα­νί­ζο­νται.

Ειδι­κό­τε­ρα, πραγ­μα­το­ποι­εί­ται αφε­νός μία επι­σκό­πη­ση των πιο σύγ­χρο­νων ερευ­νη­τι­κών ευρη­μά­των και θε­ω­ρη­τι­κών μο­ντέ­λων ανα­φο­ρι­κά με τη συ­νει­σφο­ρά των μορ­φο­λο­γι­κών δι­α­δι­κα­σι­ών στις δε­ξι­ό­τη­τες του γρα­πτού λό­γου στην ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα. Αφε­τέ­ρου, προ­τεί­νο­νται οι κα­τάλ­λη­λες εκ­παι­δευ­τι­κές στρα­τη­γι­κές για τη δι­δα­σκα­λία των μορ­φο­λο­γι­κών δε­ξι­ο­τή­των σε παι­διά τυ­πι­κής και μη τυ­πι­κής ανά­πτυ­ξης στο πλαί­σιο του σχο­λείου και σε εξα­το­μι­κευ­μέ­νο επί­πε­δο. Με την ελ­πί­δα το πό­νη­μα αυτό να απο­τε­λέ­σει την έμπνευ­ση για την πε­ραι­τέ­ρω ενί­σχυ­ση της ερευ­νη­τι­κής δρα­στη­ρι­ό­τη­τας στο πε­δίο των μορ­φο­λο­γι­κών δε­ξι­ο­τή­των στις ποι­κί­λες εκ­φάν­σεις του γρα­πτού λό­γου στην ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα, ευχα­ρι­στού­με όλους και όλες που θα ξε­φυλ­λί­σουν ή που θα δι­α­βά­σουν αυτό το βι­βλίο.
Τίτλος βιβλίου:Μορφολογικές διαδικασίες στον γραπτό λόγο για την ελληνική γλώσσα
Εκδότης:Επίκεντρο
Συντελεστές βιβλίου:Συλλογικό έργο (Συγγραφέας)
Μανωλίτσης, Γεώργιος Ι. (Επιμελητής)
Τσε­σμε­λή Στυ­λι­α­νή Ν. (Επιμελητής)
ISBN:9786182041956
Στοιχεία έκδοσης:Μάιος 2023
Κατηγορίες:Εκπαίδευση > Γενικά
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες