Η μυστική εκκλησία των Πεφωτισμένων

Το βιβλίο που άλλαξε την πορεία του Δυτικού Αποκρυφισμού
Εκδότης:
Δαιδάλεος
Έτος:
2023
ISBN:
9786185298685
Σελίδες:
106
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Η μυστική εκκλησία των Πεφωτισμένων
Τιμή εκδότη:€12,20
Η τιμή μας: €10,98
στο καλάθι
Η μυστική εκκλησία των Πεφωτισμένων
Τo The Cloud Upon the Sanctuary απoτελεί ένα αληθıνό δıαµάντı της εσωτερıκής λoγoτεχνίας. Πρόκεıταı γıα τo βıβλίo εκείνo πoυ καθόρıσε την πνευµατıκή πoρεία των µεγάλων τoυ ∆υτıκoύ Εσωτερıσµoύ όπως ήταν o Arthur Ε. Waite, o Άλıστερ Kρόoυλυ, τα µέλη τoυ Ερµητıκoύ Τάγµατoς της Xρυσής Aυγής κ.ά.
Γραµµένo από τoν Γερµανό φıλόσoφo καı µέλoς των Πεφωτıσµένων της Bαυαρίας, Karl von Eckhartshausen (1752-1803), τo βıβλίo αυτό απoτελεί αυθεντıκό δείγµα τoυ χρıστıανıκoύ µυστıκıσµoύ, καλυµµένo σε ερµητıκό κώδıκα. Στıς σελίδες τoυ δıαβάζoυµε γıα την ύπαρξη µıας κoıνωνίας των εκλεκτών, τη δράση της oπoίας µπoρoύµε να εντoπίσoυµε στα παρασκήνıα της Iστoρίας από την αρχή τoυ χρόνoυ.
Τα µέλη αυτής της «αόρατης κoıνότητας» αναγνωρίζoυν τo ένα τo άλλo σε oλόκληρo τoν πλανήτη καı, ως επί τo πλείστoν, είναı κρυµµένα από τα περίεργα βλέµµατα τoυ κoıνoύ. Mıα τέτoıα κoıνότητα, πρoβλέπεı o Eckhartshausen, θα σχηµατίσεı µıα µέρα έναν τύπo θεoκρατıκής δηµoκρατίας, πoυ θα oδηγήσεı την ανθρωπότητα στην κoρύφωση τoυ πoλıτıσµoύ, έχoντας ως κύρıo εργαλείo την Πνευµατıκότητα καı µoναδıκό στόχo τη θεïκή Σoφία.
Ένα αυθεντικό βιβλίο για το χριστιανικό μυστικισμό που εμπλουτίζει τη λογοτεχνία της αναζήτησης.
Τίτλος βιβλίου:Η μυστική εκκλησία των Πεφωτισμένων
Υπότιτλος βιβλίου:Το βιβλίο που άλλαξε την πορεία του Δυτικού Αποκρυφισμού
Εκδότης:Δαιδάλεος
Συντελεστές βιβλίου:Von Eckartshausen Karl (Συγγραφέας)
Κυρίτση Ελισάβετ (Επιμελητής)
ISBN:9786185298685
Στοιχεία έκδοσης:Μάρτιος 2023
Σημείωση:Πρόλογος: Arthur E. Waite
Κατηγορίες:Γενικά Βιβλία > Εσωτερισμός - Αποκρυφισμός - Μεταφυσική
Λογοτεχνία > Μεταφρασμένη λογοτεχνία > Σύγχρονη Μεταφρασμένη Λογοτεχνία
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες