Στα ίχνη των παιδιών του εμφυλίου

Τεκμήρια-μαρτυρίες
Εκδότης:
Επίκεντρο
Έτος:
2022
ISBN:
9786182041772
Σελίδες:
240
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Στα ίχνη των παιδιών του εμφυλίου
Τιμή εκδότη:€14,00
Η τιμή μας: €12,60
στο καλάθι
Στα ίχνη των παιδιών του εμφυλίου
Η με­λέ­τη με τίτ­λο Στα ίχνη των παι­δι­ών του Εμ­φυ­λίου απο­τε­λεί ένα βή­μα στην επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να και συ­ζή­τη­ση μέσα από την πα­ρου­σί­α­ση αδη­μο­σί­ευ­των τεκ­μη­ρί­ων. Με­τα­ξύ άλ­λων κα­τα­γρά­φει ειδι­κές δι­α­δρο­μές που ακο­λού­θη­σαν οι απο­στο­λές των Ελ­λη­νο­παί­δων στη με­θό­ριο του Εμ­φυ­λίου, κα­θώς και στοι­χεία της εγκα­τά­στα­σής τους τό­σο στον χώ­ρο της νο­τι­ο­α­να­το­λι­κής όσο και σε αυτόν της κε­ντρι­κής Ευρώ­πης ευρύ­τε­ρα. Εντο­πί­ζει άγνω­στα κέ­ντρα φι­λο­ξε­νί­ας, ορει­νών απο­μα­κρυ­σμέ­νων το­πο­θε­σι­ών και οικι­σμών, επι­λεγ­μέ­νων βο­η­θη­τι­κών χώ­ρων που ανα­πλά­στη­καν για τις ανά­γκες που προ­έ­κυ­ψαν αλ­λά και πο­λυ­τε­λών θέ­ρε­τρων ανα­ψυ­χής. Επι­πρό­σθε­τα δό­θη­κε η δυ­να­τό­τη­τα να ερμηνευτούν εσω­τε­ρι­κές με­τα­κι­νή­σεις ειδι­κού σκο­πού με ιδι­αί­τε­ρο εν­δι­α­φέ­ρον που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τα χρό­νια της φι­λο­ξε­νί­ας τους στα κέ­ντρα, δε­δο­μέ­νου ότι συν­δέ­θη­καν με την κα­τά τό­πους κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή της Λα­ϊ­κής Δημοκρατίας στην οποία είχαν εγκα­τα­στα­θεί. Από την άλ­λη τα προ­σκόμ­μα­τα στις προ­σπά­θει­ες επα­να­πα­τρι­σμού και η εμπλο­κή των δι­ερ­γα­σι­ών στον μύ­λο της πο­λι­τι­κής των χω­ρών υπο­δο­χής απέ­κτη­σαν ιδι­αί­τε­ρο εν­δι­α­φέ­ρον κα­θώς απο­τέ­λε­σαν κε­ντρι­κό πα­ρα­σκη­νι­α­κό ρυθ­μι­στή των εξε­λί­ξε­ων. Η εστί­α­ση της με­λέ­της στην πε­ρι­ο­χή της δυ­τι­κής Μακεδονίας ερ­μη­νεύ­ε­ται από το γε­γο­νός ότι οι νο­μοί Κα­στο­ρι­άς και Φλώ­ρι­νας ήταν ο βα­σι­κός γε­ω­γρα­φι­κός χώ­ρος ορ­γά­νω­σης και εκτέ­λε­σης των επι­χει­ρή­σε­ων, σε ό,τι αφο­ρά τις απο­στο­λές, απο­τε­λώ­ντας κατ’ ουσία το κέ­ντρο διεκπεραίωσης αλ­λά και την κύ­ρια πύ­λη εξό­δου των Ελ­λη­νο­παί­δων προς τις προς βορ­ρά όμο­ρες Λα­ϊ­κές Δη­μο­κρα­τί­ες. Τα παι­διά του Εμ­φυ­λίου βρέ­θη­καν στο επί­κε­ντρο ενός πο­λέ­μου βι­αι­ό­τε­ρου, μι­ας δι­α­μά­χης χω­ρίς όρους με κοι­νω­νι­κό, πο­λι­τι­κό και ιδε­ο­λο­γι­κό υπό­βα­θρο και αναμ­φι­σβή­τη­τα με ποι­κί­λες προ­ε­κτά­σεις. Το κυ­ρί­ως πρω­το­γε­νές υλι­κό προέρχεται από προ­σω­πι­κή έρευ­να των φα­κέ­λων του Ιστο­ρι­κού και Δι­πλω­μα­τι­κού Αρ­χείου του ελ­λη­νι­κού υπουρ­γείου των Εξω­τε­ρι­κών. Επι­πλέ­ον η έρευ­να αρ­χει­α­κού ανέκ­δο­του υλι­κού στα Γε­νι­κά Αρ­χεία του Κρά­τους της κε­ντρι­κής και δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας ήταν εποι­κο­δο­μη­τι­κή.
Τίτλος βιβλίου:Στα ίχνη των παιδιών του εμφυλίου
Υπότιτλος βιβλίου:Τεκμήρια-μαρτυρίες
Εκδότης:Επίκεντρο
Συντελεστές βιβλίου:Παλαιόπουλος Γεώργιος Στ. (Συγγραφέας)
ISBN:9786182041772
Στοιχεία έκδοσης:Ιούνιος 2022
Κατηγορίες:Ιστορία > Ελληνική Ιστορία > Νεότερη Ελληνική Ιστορία
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες