Διαιρετικές τομές και εκλογική συμπεριφορά στη σύγχρονη Ελλάδα (2004-2018)

Ιδεολογία - Θρησκεία - Αξίες
Εκδότης:
Επίκεντρο
Έτος:
2021
ISBN:
9786182041062
Σελίδες:
308
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Διαιρετικές τομές και εκλογική συμπεριφορά στη σύγχρονη Ελλάδα (2004-2018)
Τιμή εκδότη:€16,00
Η τιμή μας: €14,40
στο καλάθι
Διαιρετικές τομές και εκλογική συμπεριφορά στη σύγχρονη Ελλάδα (2004-2018)
Η δι­αί­ρε­ση Αρι­στε­ράς–Δε­ξι­άς συ­νε­χί­ζει να προσ­δι­ο­ρί­ζει την εκλο­γι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά των Ελ­λή­νων; Πρό­κει­ται για δι­αί­ρε­ση ή για δι­αι­ρε­τι­κή το­μή; Υπάρ­χει μια άλ­λη δι­αί­ρε­ση με­τα­νε­ω­τε­ρι­κού και με­τα­ϋ­λι­στι­κού χα­ρα­κτή­ρα– που να μπο­ρεί να την αντι­κα­τα­στή­σει; Λει­τουρ­γεί μια άλ­λη δι­αί­ρε­ση, όπως αυτής της θρη­σκευ­τι­κό­τη­τας, ως παράγοντας κα­θο­ρι­σμού της ιδε­ο­λο­γι­κής το­πο­θέ­τη­σης; Αυτά και άλ­λα πολ­λά ερω­τή­μα­τα επι­χει­ρεί­ται να απαντηθούν στο βι­βλίο Δι­αι­ρε­τι­κές το­μές και εκλο­γι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά στη σύγ­χρο­νη Ελ­λά­δα (2004-2018). Ιδεολογία, Θρη­σκεία, Αξί­ες. Αρ­χι­κά, ανα­λύ­ε­ται δι­ε­ξο­δι­κά η θε­ω­ρία των δι­αι­ρε­τι­κών το­μών κα­θώς και εκεί­νη του με­τα­ϋ­λι­σμού, ενώ πα­ρου­σι­ά­ζε­ται η εφαρ­μο­γή των θε­ω­ρη­τι­κών μο­ντέ­λων σε δι­ά­φο­ρες χώ­ρες. Κα­τό­πιν, παρουσιάζεται η βι­βλι­ο­γρα­φι­κή επι­σκό­πη­ση για τις δι­αι­ρε­τι­κές το­μές στην πε­ρί­πτω­ση της Ελ­λά­δας: από τον εθνι­κό δι­χα­σμό, τον Εμ­φύ­λιο, την κα­χε­κτι­κή δη­μο­κρα­τία, μέ­χρι τις κοι­νω­νι­κές δι­αι­ρέ­σεις στην πε­ρί­ο­δο της Μεταπο­λί­τευ­σης και τη «στε­ρε­ο­ποί­η­ση» του πα­ρα­δο­σι­α­κού ιδε­ο­λο­γι­κού δι­πό­λου Αρι­στε­ράς–Δε­ξι­άς, την ιδιομορφία του κυ­ρί­αρ­χου χρι­στι­α­νορ­θό­δο­ξου δόγ­μα­τος και τις υπο­θέ­σεις μι­ας αυθύ­παρ­κτης, συμπληρωματικής ή ση­μαί­νου­σας πο­λι­τι­σμι­κής δι­αί­ρε­σης. Στη συ­νέ­χεια, επι­χει­ρεί­ται η απά­ντη­ση των ερευνητικών υπο­θέ­σε­ων με στα­τι­στι­κή ανά­λυ­ση συ­γκε­κρι­μέ­νων πο­σο­τι­κών δε­δο­μέ­νων. Οι ιδι­αί­τε­ρες ελ­λη­νι­κές κοι­νω­νι­κές δι­αι­ρέ­σεις λει­τουρ­γούν ως πα­ρά­γο­ντας δι­α­μόρ­φω­σης της ψή­φου, σε βαθ­μό που η κα­τα­νό­η­ση του πε­ρι­ε­χο­μέ­νου τους όχι μό­νο μας επι­φυ­λάσ­σει μια ερ­μη­νεία της εκλο­γι­κής συ­μπε­ρι­φο­ράς των Ελ­λή­νων, αλ­λά κυρίως μια προ­βλε­πτι­κή δυ­να­μι­κή για τις κάλ­πες του μέλ­λο­ντος.
Τίτλος βιβλίου:Διαιρετικές τομές και εκλογική συμπεριφορά στη σύγχρονη Ελλάδα (2004-2018)
Υπότιτλος βιβλίου:Ιδεολογία - Θρησκεία - Αξίες
Εκδότης:Επίκεντρο
Συντελεστές βιβλίου:Πιερίδης, Κωστής (Συγγραφέας)
ISBN:9786182041062
Στοιχεία έκδοσης:Δεκέμβριος 2021
Κατηγορίες:Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Πολιτική
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες