Θρησκεία και πολιτική στον ορθόδοξο κόσμο

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι προκλήσεις της νεωτερικότητας
Εκδότης:
Επίκεντρο
Έτος:
2021
ISBN:
9786182040652
Σελίδες:
256
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Θρησκεία και πολιτική στον ορθόδοξο κόσμο
Τιμή εκδότη:€14,00
Η τιμή μας: €12,60
στο καλάθι
Θρησκεία και πολιτική στον ορθόδοξο κόσμο
Ο ανά χεί­ρας τό­μος δι­ε­ρευ­νά τον τρό­πο με τον οποίο το Οικου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χείο, το ηγε­τι­κό πνευ­μα­τι­κό κέντρο στην Ορ­θό­δο­ξη Εκ­κλη­σία με έδρα την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, αντι­με­τώ­πι­σε την πρό­κλη­ση των πο­λι­τι­κών εξε­λί­ξε­ων από την επο­χή της Τουρ­κο­κρα­τί­ας μέ­χρι σή­με­ρα. Το βι­βλίο σκι­α­γρα­φεί το πώς υπό τους Οθω­μα­νούς, πα­ρά τις δύ­σκο­λες πε­ρι­στά­σεις, κα­τά­φε­ρε το Πα­τρι­αρ­χείο να αντλή­σει από την τε­ρά­στια συμ­βο­λι­κή και ηθι­κή του δύ­να­μη και ορ­γά­νω­ση για να προ­α­σπί­σει την ενό­τη­τα και την κα­θο­λι­κό­τη­τα της Ορ­θό­δο­ξης Εκ­κλη­σί­ας, το πώς αγω­νί­στη­κε να επι­τε­λέ­σει αυτό το έρ­γο κα­τά την πε­ρί­ο­δο της ανά­δυ­σης του εθνι­κι­σμού όταν οι Εκ­κλη­σί­ες εντός των νέ­ων εθνών-κρα­τών κή­ρυσ­σαν μο­νο­με­ρώς την αυτο­νο­μία τους υπο­κύ­πτο­ντας σε το­πι­κές εθνι­κές επι­τα­γές και τον τρό­πο με τον οποίο ανα­με­τρή­θη­κε η Εκ­κλη­σία, κα­τά τον εικο­στό αιώ­να, με την άνο­δο της εθνικιστικής Τουρ­κί­ας, την πα­ρακ­μή της Ορ­θο­δο­ξί­ας στη Μι­κρά Ασία και με τον Ψυ­χρό Πό­λε­μο. Το βι­βλίο ολοκληρώνεται με την εκτί­μη­ση της θέ­σης και των προ­ο­πτι­κών του Πα­τρι­αρ­χείου στην πε­ρι­ο­χή του και γενικότερα στον σύγ­χρο­νο κό­σμο.
Τίτλος βιβλίου:Θρησκεία και πολιτική στον ορθόδοξο κόσμο
Υπότιτλος βιβλίου:Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι προκλήσεις της νεωτερικότητας
Εκδότης:Επίκεντρο
Συντελεστές βιβλίου:Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. (Συγγραφέας)
ISBN:9786182040652
Στοιχεία έκδοσης:Δεκέμβριος 2021
Σημείωση:Προλεγόμενα: Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης
Κατηγορίες:Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Πολιτική
Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Θρησκεία
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες