Τάκης Μπέσσας

Καλλιτέχνης - Δάσκαλος - Πανεπιστημιακός
Εκδότης:
Επίκεντρο
Έτος:
2021
ISBN:
9786182040041
Σελίδες:
240
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Τάκης Μπέσσας
Τιμή εκδότη:€13,00
Η τιμή μας: €11,70
στο καλάθι
Τάκης Μπέσσας
Ο πα­ρών τό­μος είναι αφι­ε­ρω­μέ­νος στον Τά­κη Μπέσ­σα, τον δά­σκα­λο, τον καλ­λι­τέ­χνη, τον άν­θρω­πο του πνεύ­μα­τος και Ομό­τι­μο Κα­θη­γη­τή Τμή­μα­τος Δη­μο­τι­κής Εκ­παί­δευ­σης του Πα­νε­πι­στη­μίου Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας.

Ο τό­μος πε­ρι­λαμ­βά­νει 13 ερ­γα­σί­ες ακα­δη­μα­ϊ­κών και ερευ­νη­τών, οι οποί­ες πα­ρου­σι­ά­στη­καν στην ημε­ρί­δα «Τέ­χνη και Εκ­παί­δευ­ση» που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 12 Νο­εμ­βρίου 2014, στο πλαί­σιο της τε­λε­τής ανα­γό­ρευ­σης του Τά­κη Μπέσ­σα σε ομό­τι­μου Κα­θη­γη­τή της Παι­δα­γω­γι­κής Σχο­λής του Πα­νε­πι­στη­μίου Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας.

Τα θέ­μα­τα των ερ­γα­σι­ών αφο­ρούν τη βι­ο­γρα­φία και δρά­ση του Τά­κη Μπέσ­σα, την τέ­χνη και την ιστο­ρία της τέ­χνης στη Φλώ­ρι­να, τη δι­α­θε­μα­τι­κή προ­σέγ­γι­ση της τέ­χνης στο σχο­λείο, κα­θώς και ζη­τή­μα­τα ιστο­ρί­ας, ιστο­ρί­ας της εκ­παί­δευ­σης και γλώσ­σας.

Η ολο­κλή­ρω­ση της έκ­δο­σης με­τά τον αδό­κη­το θά­να­το του Τά­κη Μπέσ­σα μας στέ­ρη­σε την χα­ρά να τον δού­με να ξε­φυλ­λί­ζει τον τό­μο αυτό.
Τίτλος βιβλίου:Τάκης Μπέσσας
Υπότιτλος βιβλίου:Καλλιτέχνης - Δάσκαλος - Πανεπιστημιακός
Εκδότης:Επίκεντρο
Συντελεστές βιβλίου:Συλλογικό έργο (Συγγραφέας)
Γρίβα, Ελένη Α. (Επιμελητής)
Ηλιάδου - Τάχου, Σοφία (Επιμελητής)
Κασβίκης, Κώστας (Επιμελητής)
ISBN:9786182040041
Στοιχεία έκδοσης:Φεβρουάριος 2021, 1η έκδοση
Κατηγορίες:Γενικά Βιβλία > Μαρτυρίες - Βιογραφίες - Αυτοβιογραφίες - Ντοκουμέντα
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες