Η Συνταγματική συγκυρία της Μεταπολιτευτικής Δημοκρατίας (1976-1997)

Εκδότης:
Επίκεντρο
Έτος:
2021
ISBN:
9786182040157
Σελίδες:
248
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Η Συνταγματική συγκυρία της Μεταπολιτευτικής Δημοκρατίας (1976-1997)
Τιμή εκδότη:€12,00
Η τιμή μας: €10,80
στο καλάθι
Η Συνταγματική συγκυρία της Μεταπολιτευτικής Δημοκρατίας (1976-1997)
Τα κεί­με­να που πε­ρι­έ­χο­νται στην πα­ρού­σα έκ­δο­ση ανα­φέ­ρο­νται στη συ­νταγ­μα­τι­κή συ­γκυ­ρία της με­τα­πο­λι­τευ­τι­κής πε­ρι­ό­δου. Πα­ρό­λο που τα πε­ρισ­σό­τε­ρα γρά­φτη­καν εν θερ­μώ, απο­τυ­πώ­νο­ντας το συ­νταγ­μα­τι­κό κλί­μα της επο­χής, δι­α­τη­ρούν μια εντυ­πω­σι­α­κά επί­και­ρη ανα­λυ­τι­κή και ερευ­νη­τι­κή αξία.

Έχουν όλα τον χα­ρα­κτή­ρα της αδέ­σμευ­της πο­λι­τι­κά, αν και στρα­τευ­μέ­νης σε ορι­σμέ­νες θε­με­λι­ώ­δεις αξί­ες του δη­μο­κρα­τι­κού πο­λι­τεύ­μα­τος πα­ρέμ­βα­σης και απο­βλέ­πουν στην ενη­μέ­ρω­ση του απλού πο­λί­τη πά­νω σε κρί­σι­μα για τη λει­τουρ­γία του πο­λι­τι­κού μας συ­στή­μα­τος ζη­τή­μα­τα, προσ­δο­κώ­ντας επι­τέ­λους μια με­τα­πο­λί­τευ­ση της Με­τα­πο­λί­τευ­σης.
Τίτλος βιβλίου:Η Συνταγματική συγκυρία της Μεταπολιτευτικής Δημοκρατίας (1976-1997)
Εκδότης:Επίκεντρο
Συντελεστές βιβλίου:Μανιτάκης, Αντώνης Ν., 1944- (Συγγραφέας)
ISBN:9786182040157
Στοιχεία έκδοσης:Φεβρουάριος 2021, 2η έκδοση
Κατηγορίες:Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Πολιτική
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες